Plecy

§.1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://akademiainzyniera.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnego w nim kursów audio.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Proeltar Jakub Chyla z siedzibą ul. Uzbornia 16, 32-700 Bochnia, NIP: 8681865164, REGON: 382488824, dane kontaktowe: E: info@akademiainzyniera.pl T: +48 730 773 698 (zwany dalej Administratorem).

4. Klientem Serwisu może być również Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwany dalej Konsumentem).

5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron www obsługującego technologię plików cookies – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików cookies. Technologia plików cookies polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

7. Na wypadek udostępnienia Użytkownikowi przez Administratora treści cyfrowych w zamian za przekazanie danych osobowych Użytkownika (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania, również dojdzie do zawarcia umowy. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do umowy sprzedaży kursów audio, w której zapłata za produkt następuje w pieniądzu. Na wypadek gdyby Użytkownik chciał nabyć treść cyfrową, lecz nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za treści cyfrowe, Administrator zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny.

§.2. Przedmiot serwisu

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja produktów i kursów w postaci seminarium oraz audio. Seminarium odbywa się w sali szkoleniowej w terminie podanym w serwisie. Kurs audio jest dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej i ebookom oraz nagrania w formacie pdf i mp3. Kurs jest podzielony na lekcje i każda lekcja jest wysyłana do klientów w momencie zaksięgowania płatności za cały kurs). Jeśli produkt jest wysyłany w formie płyt DVD czy CD wysyłka następuje do 14 dni od daty wpłaty.

2. Pod pojęciem ebook należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).

3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebooki zapisane są w formacie mp3 oraz pdf, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.

§.3. Korzystanie z serwisu

Dział A: Zasady składania i realizacji zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany produkt (Transakcja).

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie produktu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest wysyłka lub pobranie przez Użytkownika plików z lekcjami drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.

7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego ebooka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku mp3 i ebooka oraz w przypadku wysyłki zamówionego produktu do Klienta, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook, nagranie zostało prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

8. Zamawiający nie ma prawa do udostępniania danych do logowania do indywidualnie przydzielonego konta użytkownika osobom trzecim. Wykrycie nieprawidłowości w powyższym obszarze uprawnia Administratora do wstrzymania dostępu Użytkownikowi do czasu wyjaśnienia sprawy, a przy rażącym naruszeniu powyższego zakazu lub powtarzających się naruszeniach Administrator uprawniony będzie do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika bez obowiązku zwrotu ceny.

9. Administrator w sytuacji stosowania obniżek cen zobowiązuje się wskazywać obok obniżonej ceny danego produktu także jego najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki.

Dział B: Prawa do zakupionych lekcji kursu, ebooków i nagrań mp3

1. Nabywca nagrań mp3 i ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3.

2. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagrań mp3, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

3. Każdy nabywający nagrania mp3, ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy nagrań mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu audio, ebooka.

4. Wszelkie nagrania mp3, ebooki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§.4. Reklamacje i zwroty

1. Administrator ma obowiązek dostarczenia produktu zgodnego z umową.

2. Jeżeli otrzymany produkt w chwili dostarczenia jest niezgodny z umową tj. sprzeczny z treścią rękojmi konsumenckiej, Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach rękojmi konsumenckiej.

3. Rękojmia konsumencka udzielona jest na okres dwóch lat od daty doręczenia produktu.

4. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z umową przez oznaczony w umowie czas jego dostarczania.

5. W celu skorzystania z rękojmi konsumenckiej należy złożyć reklamację określającą charakter niezgodności z umową oraz zawierającą żądanie.

6. Konsument może:

  • żądać doprowadzenia produktu do jego zgodności z umową;
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: doprowadzenie produktu do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, Administrator nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt 1, brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową, brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 1, z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7. Niezgodność produktu z umową oraz wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora: Proeltar Jakub Chyla, ul. Uzbornia 16, 32-700 Bochnia.

8. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§.5. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może zrezygnować w drodze odstąpienia od umowy z produktów kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą.

3. Administrator gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Konsumenta.

4. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi:

  • wobec umów o świadczenie usług jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie;
  • wobec umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie.

§.6. Rozwiązywanie sporów

1. Sprzedawca informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z:

  • pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php);
  • mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości;
  • pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, opłata wg taryfy operatora) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl;
  • platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr; platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane, gdy Użytkownik nie jest Konsumentem, pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwego dla siedziby Administratora.

§.7. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Wszelkie artykuły, rozwiązania techniczne, itp. zawarte w Serwisie są oparte na wiedzy technicznej popartej wieloletnią praktyką oraz są systematycznie sprawdzane przez Administratora. Niemniej jednak Administrator nie gwarantuje, że są one aktualne.

2. Wszelkie informacje podawane w Serwisie, w Newsletterze, kursach oraz wszelkich produktach oferowanych przez Serwis stanowią materiały przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych, rozrywkowych oraz informacyjnych, wyrażają osobistą, obecną opinię Administratora, która nie może być zamierzona, interpretowana, mylona lub uważana za doradztwo techniczne czy rekomendację.

3. Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z wykorzystania błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w Serwisie, Newsletterze, kursach oraz wszelkich produktach oferowanych przez Serwis.

4. Administrator nie odpowiada za zamieszczone w Serwisie reklamy, ani tym bardziej za wszelkie transakcje dokonywane poprzez strony zewnętrzne, nawet jeżeli odnośniki do tych stron znajdują się w Serwisie.

5. Każda dokumentacja oraz każdy projekt powinny być sprawdzane przez odpowiednią osobę posiadającego aktualne, wymagane uprawnienia budowlane oraz niezbędną wiedzę techniczną w zakresie danej inwestycji i to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za realizację zadania, które podpisuje.

6. Niniejszym zgadzasz się i oświadczasz, że jakiekolwiek i wszystkie decyzje podjęte w inwestycjach, które realizujesz i poza nimi są to Twoje własne decyzje i odzwierciedlają Twoją wiedzę techniczną. Również oświadczasz, że jesteś świadomy odpowiedzialności jaka na Tobie spoczywa.

§.8. Postanowienia końcowe

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach mp3, ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji opinii/komentarzy zastawianych w ramach Serwisu, a odnoszących się do zakupu lub używania opiniowanego/komentowanego produktu. Administrator może między innymi uzależniać publikację opinii/komentarza od podania indywidualnego numeru zamówienia. Zweryfikowane opinie/komentarze posiadać będą odpowiednią adnotację.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

10. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

12. Administrator przetwarza dane Użytkowników w celu wykonania umowy lub w oparciu o zgodę Użytkownika na subskrypcję Newsletter. Informacje na temat przetwarzania danych w Serwisie dostępne są w ramach Polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://akademiainzyniera.pl/polityka-prywatnosci/.

13. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

14. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

15. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

16. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.